Chorobu modifikujúce lieky (DMARDs = Disease-Modifying Antirheumatic Drugs)

Chorobu modifikujúce lieky (DMARDs) pôsobia imunosupresívne. Rozdeľujeme ich na preparáty syntetické a biologické, najnovšie aj cielenú syntetickú liečbu malými molekulami a biosimilárne lieky. Každý z nich má unikátny mechanizmus účinku, ktorým moduluje odpoveď imunitného systému. Syntetické preparáty účinkujú nešpecificky, môžu mať viaceré mechanizmy účinku, biologické preparáty špecificky blokujú konkrétne prozápalové mediátory. V tabuľkách uvádzame preparáty najčastejšie používané v detskej reumatológii.

Syntetické DMARDs
Metotrexát (https://www.detskeklby.sk/metotrexat-mtx-trexan-neo-metoject-a-metoject-pen/)
Leflunomid
Hydroxychlorochín
Sulfasalazín
Kolchicín
Cyklosporín A
Azathioprin
Cyklofosfamid
Mykofenolát mofetil
Biologické DMARDs
Cieľová molekulaGenerický názovFiremný názov
TNF-a  etanercept adalimumab infliximab golimumabEnbrel Humira Remicade Simponi
IL-1anakinra canakinumabKineret Ilaris
IL-6tocilizumabRoActemra
CTLA4 (T-lymfocyty)abataceptOrencia
CD20 (B-lymfocyty)rituximabMabthera
Cielená liečba malými syntetickými molekulami – inhibítory proteínových kináz zo skupiny Janusových kináz (JAK)
Cieľová kinázaGenerický názovFiremný názov
JAK3, JAK1, minimálne JAK2tofacitinibXeljanz
JAK1/JAK2baricitinibOlumiant

Inhibítory proteínových kináz patria medzi najnovšie terapeutické možnosti, v súčasnosti prebiehajú klinické štúdie s ďalšími malými cielenými molekulami.