Detská reumatológia vo svete a na Slovensku

(stručne z histórie po súčasnosť)

            Detská reumatológia patrí medzi novšie subšpecializácie pediatrie. Všetky ochorenia, ktorými sa detská reumatológia zaoberá, patria medzi tzv. zriedkavé ochorenia. Začiatky starostlivosti a výskumu týchto ochorení sa v lietaratúre objavujú koncom 19. storočia. Spočiatku sa pozornosť venovala najmä akútnej reumatickej horúčke, ako najčastejšej diagnóze u detí. Okolo roku 1930 sa pri nej potvrdila súvislosť s predchádzajúcou streptokokovou angínou a o 10 rokov neskôr sa pacienti liečili penicilínom, čo účinne predchádzalo akútnej reumatickej horúčke.

            Predpokladalo sa, že reumatizmus u detí je podobný ako u dospelých. Avšak prvé zmienky o odlišnom klinickom priebehu opisujú 22 detí s chronickou artritídou liečených v Londýne (Hospital for Sick Children, Great Ormond Street). Postupne bola formovaná diagnóza juvenilnej idiopatickej atritídy, v rámci ktorej sa začali odlišovať rôzne klinické priebehy.

            V druhej polovici 20. storočia, po 2. svetovej vojne, nastal postupný rozvoj detskej reumatológie. Boli identifikované ochorenia ako systémový lupus erytemathosus, juvenilná dermatomyozitída, vaskulitídy (najčastejšia Henochova-Schoenleinova purpura, dnes označovaná ako IgA vaskulitída), Kawasakiho choroba či juvenilná sklerodermia. V rámci veľkých detských nemocníc vznikali vo svete prvé centrá venujúce sa liečbe detských pacientov s reumatickými diagnózami, ako aj výučbe mladých lekárov a výskumu (Kanada, USA, UK). Atestovať v odbore detská reumatológia bolo možné až od roku 1980 v Kanade, po roku 1990 v USA a vo Veľkej Británii. Od roku 2005 bola subšpecializácia uznaná v Českej republike a o pár rokov neskôr od roku 2014 aj na Slovensku.

            Koncom 20. storočia sa formovali prvé odborné spoločnosti detskej reumatológie. Dnes sú to veľké organizácie poskytujúce informácie pre lekárov ako aj pacientov a ich rodičov. V Európe je takouto organizáciou Paediatric Rheumatology European Society PRES https://www.pres.eu/, PRINTO https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/ a Pediatric Musculosceletal Matters PPM https://www.pmmonline.org/doctor/. Výsledkom spolupráce na európskej úrovni je projekt SHARE Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe s klinickými odporúčaniami pre jednotlivé reumatické ochorenia. Najnovšiu platformu od roku 2017 tvorí sieť európskych referenčných centier ERN-RITA https://ern-rita.org/disease-category/rare-diseases/pediatric-rheumatic-diseases-pr/, ktorá združuje centrá s expertízou pre zriedkavé ochorenia. Vďaka expertíze a snahe slovenských detských reumatológov získalo aj pracovisko detskej reumatológie na Detskej klinike LF UK v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave akreditáciu a je plným členom ERN-RITA so všetkými ponúkanými možnosťami modernej medicíny vrátane „online konzultácií“ pacientov s uznávanými odborníkmi z iných krajín. V USA existuje odborná organizácia ACR https://rheumatology.org/ a CARRA https://carragroup.org/. Vďaka globalizácii prebiehajú klinické štúdie, formujú sa medzinárodné diagnostické a terapeutické odporúčania ako aj medzinárodná spolupráca. Aj vďaka týmto aktivitám sú deti s reumatickým ochorením na Slovensku liečení podľa najnovších a dostupných medzinárodných odporúčaní.

            Najmä v posledných rokoch zažíva detská reumatológia prudký rozmach v oblasti diagnostiky ako aj liečby. Vďaka biomedicínskemu výskumu pribúdajú diagnózy zo skupiny autoinflamačných ochorení, objasňuje sa molekulovo – genetický podklad ochorení a indikuje cielená imunosupresívna liečba. Kým boli v minulosti na liečbu využívané len kortikosteroidy, antimalariká, preparáty solí zlata a salicyláty, končili deti s reumatizmom s početnými nežiaducimi účnkami, častokrát imobilizované s kontraktúrami končatín, pri niektorých diagnózach sa vyskytovali aj úmrtia. Výrazný posun v liečbe nastal najmä v posledných dvoch dekádach. Dnes vďaka novým terapeutickým možnostiam je u mnohých detí možné dosiahnuť tzv. remisiu ochorenia a zabezpečiť ich vysokú kvalitu života porovnateľnú s ich zdravými rovesníkmi.

            Detská reumatológia je multidisciplinárny odbor, ktorý úzko spolupracuje s odborníkmi z ortopédie, oftalmológie, kardiológie, zobrazovacej medicíny, rehabilitácie, kožného lekárstva a inými. Zdravotná sestra so skúsenosťami z detskej reumatológie je neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej starostlivosti o pacienta v každej odbornej ambulancii alebo na nemocničnom oddelení. 

            Na celom Slovensku aktuálne pôsobí  10 detských reumatológov (Bratislava, Pieštany, Nitra, Žilina, Martin, Košice, Kežmarok, Čadca) a ďalší 4 lekári sú zaradení do atestačného programu (kontakty: https://www.detskeklby.sk/odborne-reumatologicke-pracoviska/).

Zdroje:

  1. Woo P, Petty RE. Looking at paediatric rheumatology over the past 50 years. Rheumatology (Oxford). 2011 Sep;50(9):1533-6. doi: 10.1093/rheumatology/ker254. PMID: 21852300.
  2. Schaller JG. The history of pediatric rheumatology. Pediatr Res. 2005 Nov;58(5):997-1007. doi: 10.1203/01.PDR.0000182823.85717.48. Epub 2005 Sep 23. PMID: 16183803.
  3. Doležalova P, Dallos T. Detská revmatologie v Čechách, na Slovensku a v Evrope. Detská revmatologie v praxi. Mladá fronta. 2019. str. 24-25. ISBN 978-80-204-5540-6.